Đoàn - Hội trường Đại học Văn Lang

8 06 , 2021

Đoàn - Hội trường Đại học Văn Lang

Jun , 2021

Được thành lập năm 1995, trong suốt quá trình phát triển của Trường, tổ chức Đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Được thành lập năm 1995, trong suốt quá trình phát triển của Trường, tổ chức Đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Được thành lập năm 1995, trong suốt quá trình phát triển của Trường, tổ chức Đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Được thành lập năm 1995, trong suốt quá trình phát triển của Trường, tổ chức Đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.


Từ khoá liên quan: #doanhoi Chia sẻ ngay