Van Lang Gogreen

1 07 , 2021

Van Lang Gogreen

Jul , 2021

Van Lang Go Green is a volunteer and academic club on environmental issues.
The club wishes to further raise the awareness of environmental protection for all audiences by propagating, educating, or participating in response to major world programs and practical environmental protection activities.
At the same time, the club also operates as a volunteer unit in the student union of the university, actively participating in volunteer activities for the community, organizing common programs of the association.
Chairman: Pham Thanh Phuoc

Van Lang Go Green là CLB tình nguyện và học thuật về vấn đề môi trường.
Câu lạc bộ mong muốn nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường cho mọi đối tượng bằng cách tuyên truyền, giáo dục hay tham gia hưởng ứng những chương trình lớn của thế giới và các hoạt động bảo vệ môi trường thực tế.
Đồng thời CLB còn hoạt động với tư cách là 1 đơn vị hoạt động tình nguyện trong Hội sinh viên của trường, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức các chương trình chung của hội.
Chủ nhiệm: Phạm Thành Phước


Từ khoá liên quan: #CLB Chia sẻ ngay